Ochrana osobních údajů

Společnost LYFLE, s. r. o., provozovatel aplikace LYFLE, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a souvisejících právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Definice rolí

Společnost LYFLE provozuje aplikaci LYFLE a je zpracovatelem osobních údajů správce. Správcem osobních údajů je mateřská škola. Mezi mateřskou školou (správce) a společností LYFLE, s. r. o (zpracovatel) je podepsána Zpracovatelská smlouva o zpracování osobních údajů. Subjekt údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce/zpracovatel zpracovává.

K čemu aplikace LYFLE slouží?

LYFLE je aplikace určená pro webový prohlížeč a mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS, která pomáhá zjednodušit správu agend předškolních zařízení a zároveň usnadňuje komunikaci mezi předškolním zařízením a rodiči.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů. Správce získává osobní údaje buď od subjektů údajů, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně jako správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky za dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě vyjádřeného souhlasu subjektu ůdajů, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejichž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

Práva související se zpracováním osobních údajů

V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, subjekt údajů má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.

Subjekt údajů má dále právo:

 • být informován o zpracování svých osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.
 • požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům.
 • požadovat opravu poskytnutých osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • požadovat odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • omezit nebo zrušit marketingová sdělení
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

Subjekt údajů může rovněž vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Specifikace zpracování osobních údajů

Subjekty údajů

Společnost LYFLE, s. r. o. pracuje pouze s údaji, které získá od správce, nebo které do aplikace uživatel nahraje skrze webovou administraci nebo mobilní rozhraní. Zpracovávané osobní údaje se týkají následujících osob (subjektů údajů).

 • děti zapsané jako žáci školky
 • zaměstnanci a spolupracovníci školky, především učitelé
 • management školky
 • rodiče dětí zapsaných jako žáci dané školky

Povaha a účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména následujícími způsoby:

 • přijímání údajů od správce a od subjektů;
 • jejich kontrola;
 • ukládání;
 • používání;
 • doplňování a pozměňování;
 • mazání a archivace,

a to vše pro účely poskytování softwaru jako služby spočívající zejména v umožnění přístupu uživatelům správce a subjektům ůdajů k aplikaci LYFLE.

Kategorie osobních údajů

Zpracovávány jsou následující kategorie osobních údajů.

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje týkající se dětí – informace k vyzvedávání, alergiím, medikaci apod.

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies lze charakterizovat jako textové soubory, které jsou ukládány do IT zařízení návštěvníka tehdy, když navštíví určitou webovou stránku, která soubory cookies využívá. Soubory cookies pomáhají webové stránce zapamatovat si jednotlivé úkony, které návštěvník na webové stránce provedl (např. vyhledávaná hesla v prohlížeči, prokliky na jinou webovou stránku atd.) a umožňuje tak provozovateli webové stránky sbírat informace o návštěvníkovi prostřednictvím vaší IP adresy.

IP adresa návštěvníka a některé aktivity s ní spojené jsou ve smyslu vybraných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) tzv. osobními údaji. Zpracovávat osobní údaje prostřednictvím souborů cookies může provozovatel webu pouze s informovaným souhlasem osoby, jejíž osobní údaje mají být takto zpracovány. Takto poskytnutý souhlas může být kdykoli odvolán. Osobní údaje ve smyslu GDPR však pomáhají zpracovat jen některé druhy souborů cookies.

Jaké jsou druhy cookies?

Funkční cookies — Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Marketingové cookies — Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat.

Výkonnostní cookies — Pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky výkonnostním cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze výkonnostní cookies využívat.

Jak používáme soubory cookies?

Při použití aplikace LYFLE ukládáme pouze Funkční cookies a nesbíráme žádné údaje.

Souhlas se zasíláním informativních zpráv

Registrací do systému LYFLE uživatel souhlasí s e-mailovým zasíláním informativních zpráv a provozních upozornění. Svůj souhlas se zasíláním provozních sdělení má každý uživatel právo kdykoliv odvolat.

Odpovědnost za obsah

Používáním LYFLE uživatel bere na vědomí, že nese odpovědnost za veškerý obsah nahraný do aplikace LYFLE. Společnost LYFLE nenese za obsah nahraný uživatelem žádnou odpovědnost. Společnost LYFLE si vyhrazuje právo na smazání obsahu, který považuje za nevhodný, a to i bez vědomí uživatele.